Tên dự án: TD Lakes Side

 Vị trí: Hải Phòng

 Nhiệm vụ: 3D

 Năm thiết kế: 2012

 Chủ chì : NKB, KTS Đ.T.Dương