Tên dự án: Hòa Bình Hotel

 Vị trí: Hòa Bình

 Nhiệm vụ: 3D

 Năm thiết kế: 2011

 Chủ chì : NKB, KTS Đ.T.Dương