Tên dự án: Murrumbeena
Vị trí: Ardyne, Australia
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2014
Chủ chì : Joe, P.T.Huyền, Đ.T.Dương